Untitled Document

 

 
เลือกการค้นหา
 
  จดหมายไปรษณีย์ภัณฑ์รับเข้า เฉพาะ EMS ลงทะเบียน พัสดุ
  ค้นหาตามชื่อผู้รับ - ผู้ส่ง , หมายเลขรับ ภาค/หน่วยงาน
  ค้นหาตามช่วงวันที่
  ค้นหาจดหมายไปรษณีย์ภัณฑ์ส่งออก ภายในประเทศ
  ค้นหาตามชื่อผู้รับ - ผู้ส่ง , หมายเลขรับ ภาค/หน่วยงาน
  ค้นหาตามช่วงวันที่
  ค้นหาจดหมายไปรษณีย์ภัณฑ์ส่งออก ต่างประเทศ
  ค้นหาตามชื่อผู้รับ - ผู้ส่ง , หมายเลขรับ ภาค/หน่วยงาน
  ค้นหาตามช่วงวันที่

 

Untitled Document

จัดทำและรับผิดชอบโดย : งานสารบรรณ ฯ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่